ANBI status

De Stichting Tryfon is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat men giften aan de Stichting Tryfon volgens geldende regels in mindering kan brengen voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. Die regels zijn hier te zien. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook Stichting Tryfon, een aantal fiscale voordelen.

Giftenaftrek

In de belastingwet en in de Geefwet staat wanneer giften aan een goed doel fiscaal aftrekbaar zijn. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, gelden aparte regels.

Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het ontvangende goede doel een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) is. Bovendien geldt er een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 'drempelinkomen'.

Drempelinkomen

Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1,2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. De drempel voor giftenaftrek bedraagt 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60,-. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het drempelinkomen.

Meer informatie over het drempelinkomen is te vinden op de website van de belastingdienst.

Giftenaftrek bedrijven

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren.

Giften met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek.

Maximum

Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de de belastingaftrek niet negatief worden.

Giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn.